7: Sprzedaż samochodu Lublin II
Numer ogłoszenia: 7
Ważny od: 2014-04-28
Ważny do: 2014-05-13
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761)
Zakład Poprawczy w Białymstoku mieszczący się przy ul. 42 Pułku Piechoty 117,15-181 Białystok
OGŁASZA
przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego.
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 13 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 117, pokój narad, I piętro.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód ciężarowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 117, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 do dnia 12 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 85 678 54 25 lub 85 678 54 42.

Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

Marka i typ pojazdu Nr rej. Nr silnika Nr identyfikacyjny pojazdu Pojemność silnika Rok produkcji
Lublin II
Typ 3322
BIO 5028 074730/99 SUL332212X0036587 2417,00 cm3 1999


Data pierwszej rejestracji Rodzaj paliwa Przebieg Termin obowiązkowego badania technicznego Stan
30.08.1999 Olej napędowy 101 351 km 2014-11-12 dobry

Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 410,00 zł słownie: czterysta dziesięć złotych, należy wpłacić do dnia 12 maja 2014 r. na konto Zakładu Poprawczego w Białymstoku NBP o/ Białystok 85 1010 1049 0008 4013 9120 0000.

Cena wywoławcza (brutto): 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych)

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
 5. dowód wniesienia obowiązującego wadium.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, gwarantującym zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Za sposób zabezpieczenia oraz oznaczenia koperty odpowiada oferent. Złe zabezpieczenie lub złe oznaczenie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert, tym samym nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym przetargu. Sprzedający zaleca umieszczenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul. 42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
"Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Lublin II - NIE OTWIERAĆ"

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1500 w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117 - w pokoju kierownika administracyjno - gospodarczego, budynek główny, parter - lub na adres Zakładu za pośred-nictwem poczty do dnia 12 maja 2014 r. do godziny 15.00.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni od dnia otwarcia postępowania przetargowego.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.


Inne informacje

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, załadunkiem i transportem ponosi oferent.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.
 4. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium;
  2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 9. O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761).

Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia w kasie zakładu lub zaksięgowaniu przelewu na koncie sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.
Pliki do pobrania: Opis pojazdu
Umowa kupna-sprzedaży
Zdjęcia pojazdu