Archiwum powyżej 30.000 euro
15: Rozbiórka istniejącego ogrodzenia oraz budowa nowego
Numer przetargu: 15
Ważny od: 2014-08-28
Ważny do: 2014-09-12
Opis zamówienia: Nr ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 287128 - 2014

Roboty remontowo-budowlane polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia zewnętrznego posesji Zakładu Poprawczego w Białymstoku oraz budowę nowego (lokalizacja zgodnie z przebiegiem ogrodzenia istniejącego) od strony ulicy 42 Pułku Piechoty 117 w Białymstoku

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):


45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane
45 11 11 00 - 9 Roboty w zakresie burzenia
45 34 20 00 - 6 Wznoszenie ogrodzeń
Szczegóły zamówienia: Dopuszczalność składania ofert częściowych: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dopuszczalność składania ofert wariantowych:
zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
15.12.2014 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 3. spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert:
najniższa cena - 100%, inne - nie przewidziano

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul. 42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
w pokoju kierownika administracyjno - gospodarczego, budynek główny, parter

Termin składania ofert upływa dnia 12 września 2014 r. o godzinie 11:00.

Termin związania ofertą:
okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Dopuszczalność przeprowadzenia aukcji elektronicznej:
zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.

Przewidywana wielkość zamówień uzupełniających:
zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Osoba odpowiedzialna: Radosław Konert
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Kategoria: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmian.).
Pliki do pobrania: Zalacznik-nr-10-Inwentaryzacja.pdf
Zalacznik-nr-10-Plan-sytuacyjny.pdf
Zalacznik-nr-10-Projekt.pdf
Zalacznik-nr-10-Przedmiar.pdf
Zalacznik-nr-10-Przekroje.pdf
Zalacznik-nr-10-Rzut.pdf
Zalacznik-nr-10-STWiOR.pdf
SIWZ.pdf
Odpowiedź do pytania z dnia 4 września 2014 roku
 
14: Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku Zakładu Poprawczego
Numer przetargu: 14
Ważny od: 2013-09-06
Ważny do: 2013-09-23
Opis zamówienia: Nr ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 363086 - 2013

Roboty remontowo ? budowlane, polegające na zabezpieczeniu przeciwpożarowym klatki schodowej w budynku Zakładu Poprawczego przy ul. 42 Pułku Piechoty 117 w Białymstoku

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):


45 31 00 00 ? 3 Roboty instalacyjne elektryczne
45 31 11 00 ? 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 42 11 32 ? 8 Instalowanie okien
45 42 11 52 ? 4 Instalowanie ścianek działowych
45 43 22 00 ? 6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45 44 21 00 ? 8 Roboty malarskie
Szczegóły zamówienia: Dopuszczalność składania ofert częściowych: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dopuszczalność składania ofert wariantowych:
zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
15.12.2013 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 3. spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert:
najniższa cena ? 100%, inne ? nie przewidziano

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul. 42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
w pokoju kierownika administracyjno - gospodarczego, budynek główny, parter

Termin składania ofert upływa dnia 23 września 2013 r. o godzinie 11:00.

Termin związania ofertą:
okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Dopuszczalność przeprowadzenia aukcji elektronicznej:
zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.

Przewidywana wielkość zamówień uzupełniających:
zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Osoba odpowiedzialna: Radosław Konert
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Kategoria: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmian.).
Pliki do pobrania: 14-SIWZ_klatka_ppoz.pdf
14-Odpowiedź do pytania z dnia 11 września 2013 roku
14-Odpowiedź do pytania z dnia 19 września 2013 roku
Pliki do pobrania: 14-Zalacznik_09.zip
14-Zalacznik_10.zip
14-Zalacznik_11.zip
14-Zalacznik_12.zip
 
13: Dostawa i montaż fabrycznie nowego, wolnostojącego agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej na fundamencie stałym na terenie Zakładu Poprawczego
Numer przetargu: 13
Ważny od: 2012-09-17
Ważny do: 2012-09-26
Opis zamówienia: Nr ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 351458 - 2012

Dostawa i montaż fabrycznie nowego, wolnostojącego agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej na fundamencie stałym na terenie Zakładu Poprawczego przy ul. 27 Lipca 89 w Białymstoku

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

31 12 20 00 ? 7 Jednostki prądotwórcze
45 00 00 00 ? 7 Roboty budowlane
45 11 10 00 ? 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45 11 27 00 ? 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45 23 14 00 ? 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45 26 22 10 ? 6 Fundamentowanie
45 31 00 00 ? 3 Roboty instalacyjne elektryczne
45 31 57 00 ? 5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45 32 00 00 ? 6 Roboty izolacyjne
45 40 00 00 ? 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45 42 11 60 ? 3 Instalowanie wyrobów metalowych
 
Szczegóły zamówienia: Dopuszczalność składania ofert częściowych: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dopuszczalność składania ofert wariantowych: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 10.12.2012 r.

Warunki udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 3. spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wymagane wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena ? 100%, inne ? nie przewidziano

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul. 27 Lipca nr 89
15-181 Białystok
w pokoju kierownika administracyjno - gospodarczego, budynek główny, parter

Termin składania ofert upływa dnia 26 września 2012 r. o godzinie 1100.

Termin związania ofertą: okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Dopuszczalność przeprowadzenia aukcji elektronicznej: zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.

Przewidywana wielkość zamówień uzupełniających: zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 
Osoba odpowiedzialna: Radosław Konert
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Kategoria: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmian.).
Pliki do pobrania: 13-Decyzja_str_1.pdf
13-Decyzja_str_2.pdf
13-SIWZ_Agregat.pdf
Pliki do pobrania: 13-Zalacznik_10.zip
13-Zalacznik_11.zip
13-Zalacznik_12.zip
13-Zalacznik_13.zip
13-Zalacznik_14.zip
13-Zalacznik_9.zip
 
12: Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku Zakładu Poprawczego
Numer przetargu: 12
Ważny od: 2012-09-13
Ważny do: 2012-09-27
Opis zamówienia: Nr ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 197807 - 2012

Roboty remontowo ? budowlane, polegające na zabezpieczeniu przeciwpożarowym klatki schodowej w budynku Zakładu Poprawczego przy ul. 27 Lipca 89 w Białymstoku
Szczegóły zamówienia: Dopuszczalność składania ofert częściowych: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dopuszczalność składania ofert wariantowych: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do 10.12.2012

Warunki udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 3. spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagane wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  Kryteria oceny ofert: najniższa cena ? 100%, inne ? nie przewidziano

  Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

  Zakład Poprawczy w Białymstoku
  ul. 27 Lipca nr 89
  15-181 Białystok
  Sekretariat (I piętro)

  Termin składania ofert upływa dnia 27 września 2012 r. o godzinie 1100.

  Termin związania ofertą: okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

  Dopuszczalność przeprowadzenia aukcji elektronicznej: zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.

  Przewidywana wielkość zamówień uzupełniających: zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   
Osoba odpowiedzialna: Radosław Konert
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Kategoria: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmian.).
Pliki do pobrania: 12-Odpowiedz_pytania_z_dnia_20.09.2012.pdf.pdf
12-SIWZ_klatka_ppoz.pdf
Pliki do pobrania: 12-Zalacznik_09.zip
12-Zalacznik_10.zip
12-Zalacznik_10_poprawiony.zip
12-Zalacznik_11.zip
12-Zalacznik_12.zip
12-Zalacznik_13.zip
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4