Ogłoszenia - Archiwum
6: dokumentacja techniczna obudowy klatki schodowej
Numer ogłoszenia:  6
Ważny od:  2012-10-01
Ważny do:  2012-10-30

Witam Państwa,

zapraszam serdecznie do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej obudowy klatki schodowej budynku głównego Zakładu Poprawczego w Białymstoku, którą należy wyposażyć w drzwi klasy odporności ogniowej EI 30 oraz urządzenia do usuwania dymu (klapy dymowe). Dokumentacja powinna zawierać:

 1. Projekt techniczny - 2 egz.
 2. Kosztorys inwestorski - 1 egz.
 3. Przedmiar robót - 1 egz.
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz.
 5. Cała dokumentacja w formacie PDF na płycie CD/DVD - 1 egz.

Oferty należy składać w formie pisemnej drogą mailową, faksem lub osobiście w pokoju kierownika administracyjnego, bądź samodzielnego referenta - Pani Marty Czaban do dnia 13 lipca 2011. Przewidywany okres wykonania dokumentacji - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Przedmiot opracowania można oglądać, dokonywać pomiarów, itp. od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14. Wszelkich informacji udziela kierownik administracyjny Radosław Konert, kontakt jak niżej.

Radosław Konert
tel. 856785425, fax 0856754755
e-mail: wyślij wiadomość

 
5: Remont dachu
Numer ogłoszenia: 5
Ważny od: 2010-09-27
Ważny do: 2010-10-14

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Remont dachu na budynku warsztatowym Zakładu Poprawczego w Białymstoku - część niska".

 • Zakres prac jest określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniej-szego ogłoszenia.
 • Termin składania ofert: do dnia 14 października 2010 r., do godz. 1500
 • Termin wykonania remontu: do dnia 15 listopada 2010 r.
 • Gwarancja: 60 miesięcy.
 • Wymagania: prowadzenie działalności o charakterze ogólnobudowlanym, w tym dekarstwo.
 • POSTEPOWANIE NIE JEST PROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Ofertę cenową (załącznik) w formie pisemnej należy przesłać faksem, mailem, za pomocą poczty lub osobiści złożyć w siedzibie firmy (sekretariat, I piętro). Przedmiot za-mówienia można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 15:00.

  Kontakt: Radosław Konert, tel. 85 6785425, fax. 85 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert(at)zp.bialystok.pl

  Pliki do pobrania: Oferta cenowa
   
  4: Sprzedaż maszyn
  Numer ogłoszenia: 4
  Ważny od: 2010-09-20
  Ważny do: 2010-10-05
  Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761)
  Zakład Poprawczy w Białymstoku 15-181 Białystok, ul. 27 Lipca 89
  OGŁASZA

  II Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych środków trwałych

  L.p. Nazwa środka trwałego Rok produkcji Cena wywoławcza brutto
  1. Piła traczowa DJSB-30 1974 3500 zł
  2. Strugarka grubościówka BS-5 1972 4000 zł
  3. Frezarka dolnowrzecionowa DFCA 1977 3800 zł

   

 • Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 06.10.2010 r. o godz. 1200 w świetlicy (budynek główny) Zakładu Poprawczego w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 89.
 • Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-1330 w siedzibie Zakładu Poprawczego, do dnia 05.10.2010 r.
 • Dodatkowych informacji na temat przedmiotów przetargu udziela Sławomir Gliński - kierownik warsztatów szkolnych, tel., tel. 6785456, na temat procedury przetargowej Radosław Konert - kierownik administracyjno-gospodarczy, tel. 6785425.
 • Oferent biorący udział w przetargu jest obowiązany do wpłacenia wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na konto Zakładu Poprawczego w Białymstoku NBP o/Białystok 85 1010 1049 0008 4013 9120 0000 najpóźniej do dnia 05.10.2010 r.
 • Wadium ulega przepadkowi w sytuacji, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wadium oferentów, których oferta nie została przyjęta lub odrzucona, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • Oferty pisemne zawierające imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, datę sporządzenia oferty oraz oświadczenia, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz kopię dowodu wpłaty wadium, należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego, w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 89 - Sekretariat Dyrektora Zakładu - lub za pośrednictwem poczty do dnia 05.10.2010 r., do 1400. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
 • Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 06.10.2010 r. o godz. 1400 w siedzibie Zakładu Poprawczego (świetlica, budynek główny).
 • Oferty należy składać oddzielnie dla każdego środka w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta kupna środka trwałego Nr. (L.p. z ogłoszenia)", zaadresowane do Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Oferty wiążą oferenta przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia postępowania przetargowego.
 • Wygrywa oferent, który zaproponował najwyższą cenę za określony środek trwały. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem obowiązują przepisy Rozporządzenia R.M. z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761).
 • Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, załadunkiem i transportem ponosi oferent.
 •  

   
  3: Sprzedaż maszyn
  Numer ogłoszenia: 3
  Ważny od: 2010-08-31
  Ważny do: 2010-09-15
  Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761)
  Zakład Poprawczy w Białymstoku 15-181 Białystok, ul. 27 Lipca 89
  OGŁASZA

  Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych środków trwałych

  L.p. Nazwa środka trwałego Rok produkcji Cena wywoławcza brutto
  1. Tokarka kłowa TUC - 40 1967 3000 zł
  2. Pilarka tarczowa DJSB-30 1974 3900 zł
  3. Tokarka kłowa TUM 25x800 1967 2250 zł
  4. Strugarka grubościówka BS-5 1972 4400 zł
  5. Frezarka dolnowrzecionowa DFCA 1977 3800 zł
  6. Szlifierka do płaszczyzn SPC-2 1967 2000 zł

   

 • Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15.09.2010 r. o godz. 1200 w świetlicy (budynek główny) Zakładu Poprawczego w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 89.
 • Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-1330 w siedzibie Zakładu Poprawczego, do dnia 14.09.2010 r.
 • Dodatkowych informacji na temat przedmiotów przetargu udziela Sławomir Gliński - kierownik warsztatów szkolnych, tel., tel. 6785456, na temat procedury przetargowej Radosław Konert - kierownik administracyjno-gospodarczy, tel. 6785425.
 • Oferent biorący udział w przetargu jest obowiązany do wpłacenia wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na konto Zakładu Poprawczego w Białymstoku NBP o/Białystok 85 1010 1049 0008 4013 9120 0000 najpóźniej do dnia 14.09.2010 r.
 • Wadium ulega przepadkowi w sytuacji, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wadium oferentów, których oferta nie została przyjęta lub odrzucona, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • Oferty pisemne zawierające imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, datę sporządzenia oferty oraz oświadczenia, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz kopię dowodu wpłaty wadium, należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego, w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 89 - Sekretariat Dyrektora Zakładu - lub za pośrednictwem poczty do dnia 14.09.2010 r., do 1400. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
 • Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 15.09.2010 r. o godz. 1400 w siedzibie Zakładu Poprawczego (świetlica, budynek główny).
 • Oferty należy składać oddzielnie dla każdego środka w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta kupna środka trwałego Nr. (L.p. z ogłoszenia)", zaadresowane do Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Oferty wiążą oferenta przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia postępowania przetargowego.
 • Wygrywa oferent, który zaproponował najwyższą cenę za określony środek trwały. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem obowiązują przepisy Rozporządzenia R.M. z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761).
 • Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, załadunkiem i transportem ponosi oferent.
 •  

   
  «pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

  Strona 3 z 4