Ogłoszenia - Archiwum
2: Sprzedaż samochodu ŻUK
Numer ogłoszenia: 2
Ważny od: 2007-03-12
Ważny do: 2007-03-26
Zgodnie z §36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957)

Zakład Poprawczy w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. 27 Lipca 89
OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych środków trwałych.

L.p. Nazwa środka trwałego Rok produkcji Typ Pojemność silnika Cena wywoławcza brutto
1. Samochód marki ŻUK 1993 A07J 2,4 / DIESEL 1700 zł

 

 • Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27.03.2007 r. o godz. 1000 w świetlicy (bu-dynek główny) Zakładu Poprawczego w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 89.
 • Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 - 1400 w siedzibie Zakładu Poprawczego, do dnia 26.03.2007 r.
 • Dodatkowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Radosław Konert (085) 6785425.
 • Oferent biorący udział w przetargu jest obowiązany do wpłacenia wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na konto Zakładu Poprawczego w Białymstoku NBP o/ Białystok 85 1010 1049 0008 4013 9120 0000, najpóźniej do dnia 26 marca 2007 r.
 • Wadium ulega przepadkowi w sytuacji, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 • Wadium oferentów, których oferta nie została przyjęta lub odrzucona, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • Oferty pisemne zawierające imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, datę sporządzenia oferty oraz oświadczenia, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz kopię dowodu wpłaty wadium, należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego, w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 89 - Sekretariat Dyrektora Zakładu - lub na adres Zakładu za pośrednictwem poczty do dnia 26.03.2007 r., do godziny 1430. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
 • Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 27.03.2007 r. o godz. 1400 w świetlicy (budynek główny), w siedzibie Zakładu Poprawczego.
 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta kupna środka trwałego", zaadresowane do Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Oferty wiążą oferenta przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia postępowania przetargowego.
 • Wygrywa oferent, który zaproponował najwyższą cenę za środek trwały. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni, od dnia ogłoszenia wyników. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem obowiązują przepisy Rozporządzenia R.M. z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).
 • Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, załadunkiem i transportem ponosi oferent.

  Sprawę prowadzi:

  Radosław Konert,
  tel. (85) 6785425,
  fax. (85) 6754755,
  kom. 600807997,
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Pliki do pobrania: Zdjęcia pojazdu
  Umowa kupna-sprzedaży
  Opis pojazdu
   
  1: Sprzedaż tokarek
  Numer ogłoszenia: 1
  Ważny od: 2005-11-29
  Ważny do: 2005-12-06
  Zgodnie z §36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957)

  Zakład Poprawczy w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. 27 Lipca 89
  OGŁASZA

  Posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do srzedaży

  L.p. Nazwa środka trwałego Rok produkcji Cena wywoławcza brutto
  1. Tokarka TUE ? 400x1000 1972 1750 zł
  2. Tokarka TUG ? 40x1500 1971 3750 zł
  3. Przecinarka BSA ? 5 1972 700 zł

   

  Sprawę prowadzi:

  Radosław Konert,
  tel. (85) 6785425,
  fax. (85) 6754755,
  kom. 600807997,
  e-mail: Wyślij wiadomość

   
  «pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

  Strona 4 z 4