Ogłoszenia - Archiwum
15: malowanie sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117
Numer ogłoszenia: 15
Ważne od: 05.01.2018
Ważne do: 15.01.2018
Zadanie - malowanie sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, przesłać e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 16 stycznia 2018, do godziny 16.00 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli, bądź przesłali oferty o wynikach postępowania.

WYMAGANIA

 

 1. Termin wykonania robót do dnia 26 lutego 2018 r.
 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 10 000,00 zł.
 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 5. Żądany okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru.
 6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

ZAKRES PRAC

 

 1. Demontaż oraz montaż, po wykonanych pracach malarskich, drabinek gimnastycznych.
 2. Oczyszczenie ścian, przetarcie papierem ściernym, drobne naprawy gipsem, w tym siatkowanie i arylowanie ubytków tynku, spękań i szczelin, usuwanie gwoździ, itp. usuniecie odpadających powłok malarskich, miejscowe uzupełnienie ubytków w ścianach.
 3. Zagruntowanie ścian i sufitu specjalnym preparatem gruntującym.
 4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian (kolor wskazany przez Zamawiającego z palety RAL) i sufitu (biały) - sufit ok. 200 m2, ściany ok. 400 m2. Do kalkulacji proszę przyjąć producenta farb Beckers lub Dulux.

 

Wymiary sali: długość 20 m, szerokość 10 m, max. wysokość 7 m, min. wysokość 6,50 m. Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 do: Konert Radosław tel.(085) 67 85 425, kom. +48 600807997, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 
14: Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 14
Ważne od: 28.01.2016
Ważne do: 08.02.2016
Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku znajdują się zbędne składniki rzeczowe majątki ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
 1. Komputer DELL OptiPlex GX240 – 8 szt.
  1. Procesor: Intel Pentium 4 1,8 GHz, Chipset Intel Brookdale i845;
  2. Pamięć: 256 MB SDRAM PC 133;
  3. Karta graficzna ATI Rage 128 Ultra (16 MB);
  4. Karta muzyczna Intel82801BA ICH2X (AC’97);
  5. Twardy dysk: WDC (20 GB);
  6. Napęd optyczny: TEAC CD-224E (24x CD-ROM) , 1 x FDD;
  7. Kontroler 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet;
  8. Porty: 1 x LPT, 2 x RS232, 2 x PS, 1 x LAN, 4 x USB, Audio IN, Audio OUT, MIC, 1 x słuchawki;
  9. i. System operacyjny Windows 2000 Professional MAR (OEM);
 2. Monitor kolorowy LCD 15” Philips 150X1Z/00 ze zintegrowanymi głośnikami,plamka 0,30 mm, maksymalna rozdzielczość 1024x768 @75Hz, wejście DVI analogowe/cyfrowe – 6 szt.
Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać (osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem e-mail) do dnia 8 lutego 2016r. na adres Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Szczegółowych informacji udziela kierownik administracyjno gospodarczy Radosław Konert. Kontakt i dane teleadresowe jak niżej.
Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@zp.bialystok.
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Białymstoku
 
13: Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 13
Ważne od: 14.01.2016
Ważne do: 25.01.2016
Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku znajdują się zbędne składniki rzeczowe majątki ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
 1. Miernik SONEL MZC-303E – miernik impedancji pętli zwarcia.
 2. Miernik SONEL MRU-101 - miernik rezystancji uziemień (wraz z cęgami pomiarowymi C1).
 3. Miernik SONEL MIC-1000 – miernik rezystancji izolacji.
 4. Miernik SONEL MRP-200 – miernik zabezpieczeń różnicowo – prądowych.
Wszystkie mierniki nie posiadają aktualnego świadectwa wzorcowania.
Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać (osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem e-mail) do dnia 25 stycznia 2016r. na adres Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Szczegółowych informacji udziela kierownik administracyjno gospodarczy Radosław Konert. Kontakt i dane teleadresowe jak niżej.
Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@zp.bialystok.
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Białymstoku
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego

 
11: Sprzedaż samochodu Lublin II - przetarg piąty
Numer ogłoszenia: 11
Ważne od: 2014-10-20
Ważne do: 2014-11-03
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761)
Zakład Poprawczy w Białymstoku mieszczący się przy ul. 42 Pułku Piechoty 117,15-181 Białystok
OGŁASZA
piąty przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego.
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 4 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 117, pokój narad, I piętro.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód ciężarowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 117, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 do dnia 3 listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 85 678 54 25 lub 85 678 54 42.

Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

Marka i typ pojazdu Nr rej. Nr silnika Nr identyfikacyjny pojazdu Pojemność silnika Rok produkcji
Lublin II
Typ 3322
BIO 5028 074730/99 SUL332212X0036587 2417,00 cm3 1999


Data pierwszej rejestracji Rodzaj paliwa Przebieg Termin obowiązkowego badania technicznego Stan
30.08.1999 Olej napędowy 101 405 km 2014-11-12 dobry

Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 250,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, należy wpłacić do dnia 3 listopada 2014 r. na konto Zakładu Poprawczego w Białymstoku NBP o/ Białystok 85 1010 1049 0008 4013 9120 0000.

Cena wywoławcza (brutto): 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
 5. dowód wniesienia obowiązującego wadium.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, gwarantującym zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Za sposób zabezpieczenia oraz oznaczenia koperty odpowiada oferent. Złe zabezpieczenie lub złe oznaczenie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert, tym samym nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym przetargu. Sprzedający zaleca umieszczenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul. 42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
"Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Lublin II - NIE OTWIERAĆ"

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00 w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117 - w pokoju kierownika administracyjno - gospodarczego, budynek główny, parter - lub na adres Zakładu za pośrednictwem poczty do dnia 3 listopada 2014 r. do godziny 15.00.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni od dnia otwarcia postępowania przetargowego.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.


Inne informacje

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, załadunkiem i transportem ponosi oferent.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.
 4. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium;
  2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 9. O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761).

Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia w kasie zakładu lub zaksięgowaniu przelewu na koncie sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.
Pliki do pobrania: Opis pojazdu
Umowa kupna-sprzedaży
Zdjęcia pojazdu
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4