Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty są integralną częścią szkoły, gdzie uczniowie naszego Zakładu odbywają zajęcia praktyczne. Na Warsztatach wychowankowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłym zawodzie. Realizują też zadania wynikające z ogólnych założeń pracy resocjalizacyjnej i rewalidacyjnej placówki. Podstawowym zadaniem warsztatów jest wyrobienie w uczniach umiejętności zawodowych oraz poszerzenie i pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych.

Jak uczymy?

Zajęcia na Warsztatach Szkolnych odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt; na nim uczniowie wykonują ćwiczenia i montaże przewidziane w programie nauczania. Nasi podopieczni nabywają szereg umiejętności praktycznych wykonując różnorodne prace zarówno zlecone z zewnątrz, jak i na potrzeby własne. Prace te polegają na wykonywaniu i naprawie mebli, remontach budowlanych na terenie Zakładu; wykonujemy także na własne potrzeby kostkę, jak i obrzeża betonowe itp. Współpracujemy także ze szkołami otwartymi, dla których wykonujemy na przykład meble (Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr8, Przedszkole Samorządowe nr46, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" w Białymstoku)

Dydaktyka

PODSTAWOWE CELE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

 • umożliwienie uczniom opanowania określonych umiejętności praktycznych
 • uzyskanie odpowiednio wysokich sprawności zawodowych oraz wyrobienie umiejętności samodzielnego działania
 • poszerzanie i pogłębianie wiadomości uczniów wyniesionych z lekcji teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • wywieranie odpowiedniego wpływu wychowawczego
 • nauczanie i przyzwyczajanie uczniów do pracy zorganizowanej, oszczędnej, racjonalnej, wydajnej i bezpiecznej
 • wyrabianie umiejętności współżycia z ludźmi, szacunku dla ich zadań, kształtowania etyki zawodowej i kultury pracy

 

OBSZARY ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH

 • kształtowanie postaw zamiłowania do pracy
 • rozwijanie różnorodnych cech osobowości wychowanków
 • kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych
 • kształtowanie w procesie pracy cech woli i charakteru

Specjalności

Na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku odbywają praktykę uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum o specjalnościach:

 • przysposobienie do zawodu stolarz
 • przysposobienie do zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

oraz uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej o specjalnościach:

 • stolarz

Działy warsztatowe

W zakresie prac związanych z zawodem stolarz:

 • Krajalnia, rozdzielnia robót
 • Okleinowanie
 • Montaż
 • Obróbka drewna


W zakresie prac związanych z zawodem monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • Obróbka budowlana
 • Betoniarnia

Kadra Warsztatów Szkolnych

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, to pięcioosobowa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, mająca bogate doświadczenie zawodowe. Dwóch nauczyciel ma stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, trzech nauczycieli stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wszyscy mają przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo, trzech nauczycieli ma ukończone studia resocjalizacyjne. Jesteśmy praktykami w różnych dziedzinach przemysłu i usług. Zdobyte doświadczenie i umiejętności wykorzystujemy kształcąc naszą młodzież.

Nasze osiągnięcia

Trafiająca do nas młodzież z reguły ma bardzo duże deficyty edukacyjne jak i kłopoty z uzależnieniami od środków psychoaktywnych. Jednakże coroczne - dobre wyniki uczniów uzyskiwane podczas nauki jak i zdobyte kwalifikacje podczas egzaminów zewnętrznych potwierdzają wysoki poziom szkolenia zawodowego prowadzonego przez naszą placówkę oraz skuteczność przygotowania wychowanków do pracy zawodowej. W latach 2009-2012 egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdali wszyscy nasi uczniowie, którzy do niego przystąpili zarówno w zawodzie posadzkarz, jak i stolarz uzyskując dobre wyniki. Wielu naszych wychowanków po opuszczeniu Zakładu znajdują pracę w zawodach, których mogli nauczyć się podczas zajęć w Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku.

 

Wychowankowie uczący się w klasach z przysposobieniem do zawodu stolarz i klasach o profilu stolarz w ramach praktycznej nauki zawodu oprócz zajęć o charakterze ćwiczeniowym wykonywali nieodpłatnie na rzecz społeczności lokalnej w następujące prace.

 • zestaw szaf do archiwum w Zespole Szkół nr 11
 • biurka szkolne i 30 zestawów blatów do ławek w Szkole Podstawowej nr 44
 • 5 sztuk biurek szkolnych, regał biblioteczny, szafa ubraniowa, szafka pod drukarkę, 3 sztuki obudów do grzejników, stolik okolicznościowy w Gimnazjum nr 5
 • 2 zestawy regałów szkolnych w Zespole Szkół nr 1
 • wykonano i zamontowano meble w 3 salach w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku
 • wykonano i zamontowano zestaw mebli w Szkole Podstawowej Nr 44 w Białymstoku
 • wykonano i zamontowano zestaw mebli w Szkole Podstawowej Nr 8 w Białymstoku
 • wykonano i zamontowano zestaw mebli do sali terapeutycznej w Szkole Specyjalnej Nr 11 w Białymstoku
 • wykonano i zamontowano zestaw mebli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Białymstoku