Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty są integralną częścią szkoły, gdzie uczniowie naszego Zakładu odbywają zajęcia praktyczne. Na Warsztatach wychowankowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłym zawodzie. Realizują też zadania wynikające z ogólnych założeń pracy resocjalizacyjnej i rewalidacyjnej placówki. Podstawowym zadaniem warsztatów jest wyrobienie w uczniach umiejętności zawodowych oraz poszerzenie i pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych.

Jak uczymy?

Zajęcia na Warsztatach Szkolnych odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt; na nim uczniowie wykonują ćwiczenia i montaże przewidziane w programie nauczania. Nasi podopieczni nabywają szereg umiejętności praktycznych wykonując różnorodne prace zarówno zlecone z zewnętrz, jak i na potrzeby własne. Prace te polegają na wykonywaniu i naprawie mebli, remontach budowlanych na terenie Zakładu; wykonujemy także na własne potrzeby kostkę, jak i obrzeża betonowe itp. Współpracujemy także ze szkołami otwartymi, dla których wykonujemy na przykład meble (Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr8, Przedszkole Samorządowe nr46, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom ?Szansa? w Białymstoku)

Dydaktyka

PODSTAWOWE CELE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

 • umożliwienie uczniom opanowania określonych umiejętności praktycznych
 • uzyskanie odpowiednio wysokich sprawności zawodowych oraz wyrobienie umiejętności samodzielnego działania
 • poszerzanie i pogłębianie wiadomości uczniów wyniesionych z lekcji teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • wywieranie odpowiedniego wpływu wychowawczego
 • nauczanie i przyzwyczajanie uczniów do pracy zorganizowanej, oszczędnej, racjonalnej, wydajnej i bezpiecznej
 • wyrabianie umiejętności współżycia z ludźmi, szacunku dla ich zadań, kształtowania etyki zawodowej i kultury pracy

 

OBSZARY ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH

 • kształtowanie postaw zamiłowania do pracy
 • rozwijanie różnorodnych cech osobowości wychowanków
 • kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych
 • kształtowanie w procesie pracy cech woli i charakteru

Specjalności

Na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku odbywają praktykę uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej o specjalnościach:

 • przysposobienie do zawodu stolarz
 • przysposobienie do zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

oraz uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej o specjalnościach:

 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Działy warsztatowe

W zakresie prac związanych z zawodem stolarz:

 • Krajalnia, rozdzielnia robót
 • Okleinowanie
 • Montaż
 • Obróbka drewna


W zakresie prac związanych z zawodem monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • Posadzkarz, obróbka budowlana
 • Betoniarnia

Kadra Warsztatów Szkolnych

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, to sześcioosobowa (wraz z kierownikiem warsztatów) wykwalifikowana kadra pedagogiczna, mająca bogate doświadczenie zawodowe. Jeden nauczyciel ma stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, czterech nauczycieli jest nauczycielami mianowanymi z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. Jeden nauczyciel ma stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Trzech zaś ma ukończone dodatkowo studia resocjalizacyjne. Średnia wieku nauczycieli wynosi 45 lata. Jesteśmy praktykami w różnych dziedzinach przemysłu i usług. Zdobyte doświadczenie i umiejętności wykorzystujemy kształcąc naszą młodzież.

Nasze osiągnięcia

Trafiająca do nas młodzież z reguły ma bardzo duże deficyty edukacyjne jak i kłopoty z uzależnieniami od środków psychoaktywnych. Jednakże coroczne - dobre ? wyniki uczniów, uzyskiwane podczas kończących egzaminów zewnętrznych potwierdzają wysoki poziom szkolenia zawodowego prowadzonego przez naszą placówkę oraz skuteczność przygotowania wychowanków do pracy zawodowej. W latach 2009-2012 egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdali wszyscy nasi uczniowie, którzy do niego przystąpili zarówno w zawodzie posadzkarz, jak i stolarz uzyskując dobre wyniki. Wielu naszych wychowanków po opuszczeniu Zakładu znajdują pracę w zawodach, których mogli nauczyć się podczas zajęć w Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku.

 

Wychowankowie uczący się w klasach gimnazjalnych z przysposobieniem do zawodu stolarz i klasach zawodowych o profilu stolarz w ramach praktycznej nauki zawodu oprócz zajęć o charakterze ćwiczeniowym wykonywali nieodpłatnie na rzecz społeczności lokalnej w następujące prace.

 • zestaw szaf do archiwum w Zespole Szkół nr 11
 • biurka szkolne i 30 zestawów blatów do ławek w Szkole Podstawowej nr 44
 • 5 sztuk biurek szkolnych, regał biblioteczny, szafa ubraniowa, szafka pod drukarkę, 3 sztuki obudów do grzejników, stolik okolicznościowy w Gimnazjum nr 5
 • 2 zestawy regałów szkolnych w Zespole Szkół nr 1
 • wykonano i zamontowano meble w 3 salach w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku
 • wykonano i zamontowano zestaw mebli w Szkole Podstawowej Nr 44 w Białymstoku
 • wykonano i zamontowano zestaw mebli w Szkole Podstawowej Nr 8 w Białymstoku
 • wykonano i zamontowano zestaw mebli do sali terapeutycznej w Szkole Specyjalnej Nr 11 w Białymstoku
 • wykonano i zamontowano zestaw mebli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Białymstoku