Biblioteka

Biblioteka Zakładu Poprawczego w Białymstoku powstała we wrześniu 1967 roku, wkrótce po utworzeniu Zakładu. Jej czytelnikami są wyłącznie wychowankowie i pracownicy Zakładu.


Link do bloga biblioteki Zakładu: www.bibliotekazpbialystok.com


Zbiory biblioteki

Biblioteka gromadzi książki z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma, zbiory specjalne.

Trzon księgozbioru stanowią książki z zakresu psychologii i pedagogiki, medycyny i psychoterapii oraz nauk pokrewnych związanych z tymi dziedzinami wiedzy. Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w książki z literatury pięknej, dzieła klasyki polskiej i światowej, jak również w najnowszą beletrystykę. Duży zbiór tworzą wydawnictwa informacyjne, takie jak encyklopedie, słowniki i leksykony. Biblioteka posiada podręczniki szkolne do szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej o profilu stolarz i posadzkarz oraz zestaw lektur szkolnych.

Wykaz czasopism:

 

 1. Auto Świat
 2. Bravo
 3. Charaktery
 4. Focus
 5. Głos Nauczycielski
 6. Język Polski w Gimnazjum
 7. Komputer Świat
 8. Krzyżówki panoramiczne
 9. Kulturystyka i Fitness
 1. National Geographic
 2. Piłka Nożna Plus
 3. Polityka
 4. Polonistyka
 5. Poznaj swój Kraj
 6. Poznaj Świat
 7. Remedium
 8. Świat na Dłoni
 9. Świat Nauki
 10. Świat Problemów
 11. Victor Gimnazjalista
 12. Wiedza i Życie
 13. Zwierciadło

Biblioteka posiada też zbiory specjalne w postaci filmów na nośnikach DVD,

CD-ROM, kasetach wideo, zbiory ilustracyjne i plansze edukacyjne.

 

Komputer i internet

 

W grudniu 2003 roku biblioteka została skomputeryzowana i podłączona do sieci zakładowej i internetu. Komputer stał się nie tylko narzędziem pracy bibliotekarza, ale też źródłem wiedzy o świecie wykorzystywanym przez czytelnika na równi z książką i czasopismem.

Biblioteka posiada program komputerowy MOL Optivum, który służy do kompleksowej obsługi biblioteki, takiej jak katalogowanie, gromadzenie, udostępnianie księgozbioru, rejestr wypożyczeń i zwrotów, badanie czytelnictwa i statystyka, wyszukiwanie informacji.

 

Książki klasyfikowane są według schematu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

 

0 Dział ogólny

1 Filozofia. Psychologia

2 Religia. Teologia. Religioznawstwo

3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja

5 Matematyka. Nauki przyrodnicze

6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

7 Sztuka. Rozrywki. Sport

8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

 

 

Zajęcia wychowawcze i lekcje biblioteczne

 

Popularyzacja czytelnictwa odbywa się poprzez inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych i uzdolnień twórczych, zachęcanie do przeczytania interesujących książek i ciekawych artykułów, wyrobienie nawyku czytania, organizowanie wystawek tematycznych i okolicznościowych, tworzenie katalogu recenzji.

Zajęcia biblioteczne mają charakter poznawczy. Służą zapoznaniu nowo przybyłych wychowanków z regulaminem biblioteki, przygotowaniu do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji, sporządzaniu notatek na określony temat, przygotowaniu referatów.

W bibliotece organizowane są konkursy literackie i plastyczne.

Biblioteka wspomaga realizację celów programowych szkoły. W czasie lekcji bibliotecznych nauczyciele poszczególnych przedmiotów wykorzystują dokumenty z różnych dziedzin wiedzy - książki naukowe i popularnonaukowe, słowniki tematyczne, leksykony, encyklopedie, albumy malarstwa itd., a uczniowie korzystają z nich przy odrabianiu prac domowych.

 

Godziny pracy

 

Biblioteka otwarta jest przez pięć dni w tygodniu. Czas pracy dostosowany jest zarówno do potrzeb szkół, jak i internatu.